OPŽP 2.1 – NOVÁ KOTLÍKOVÁ DOTACE.

Na kotle MultiBio je možné čerpat dotace až 85%.

Hlavní body programu.

Aktuální výzvy:

Předpokládáný termín vyhlášení výzvy:
Moravskoslezský kraj - Prosinec 2015
Olomoucký kraj - Červen 2016

Oblast podpory.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první výzvy činí 3 miliardy korun a kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V období 2015 - 2020 plánuje SFŽP vyhlásit celkem 3 výzvy vždy po 3 miliardách Kč a vstup je umožněn všem krajům, které o tyto prostředky projeví zájem. Cílem MŽP je výměna 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR za nové nízkoemisní zdroje, včetně automatických kotlů na uhlí a dřevní pelety.

Kdo může žádat o dotaci.

Oprávněným žadatel je fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Žadateli mohou být i společní majitelé takového objektu, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich a druhý z manželů musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a nákupem nové kotle.

Kotle MultiBio zařazené do programu.

Všechny podporované zařízení budou uvedena v seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR. Každá podpořená technologie musí projít procesem registrace, na základě které ji bude přidělen tzv. SVT kod. Seznam podpořených technologií bude dostupný krajským úřadům. Podpořené kotle na uhlí a biomasu musí splňovat parametry Ekodesignu, který je přísnější než 5. třída. Na kotle MultiBio lze získat dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší na něj lze získat podporu až 85 %.

Dokumenty vyžadované k podání žádosti do programu.

Každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle jednotlivých výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci budou patřit:
Jsme schopni Vám pomoci s vzřízením dotace na koupi kotle MultiBio.
Neváhejte nás kontaktovat na info@topte-levneji.cz

Průkaz PENB nemám zpracovaný a dům jsem nezateploval ani nemám podanou žádost na zateplení domu, popřípadě průkaz PENB mám zpracovaný, ale nesplňuji klasifikační třídu „C“, mohu v tomto případě podat podat žádost o dotaci?

Ano, ale bude potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“, které je definované ve výzvě č. 16. Posouzení vhodnosti mikroenrgetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetiční specialisté se zaměřením na „Energetická certifikace budov“. Jejich seznam je uveden na stránkách MPO na odkaze: http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx

MŽP definují tyto proveditelné mikroenergetické opatření:

Výše podpory pro jednotlivé oblasti podpory v programu OPŽP.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). Uznatelné náklady mohou být realizovány již od 15. 7. 2015 (navrženo MŽP.) Všechny kraje mají možnost uznat tento termín nebo navrhnout jiný, například mohou navrhnout, že uznatelné náklady se budou počítat až od datumu vyhlášení výzvy pro občany těchto krajů.
V obci, která se nachází v prioritním území bude výše podpory navýšena o 5 % - seznam obcí zde

Co patří mezi uznatelné náklady?

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření. Dále pak:

Kotel na pevná paliva.


Podmínky pro získání dotace z programu OPŽP.

Často kladené otázky:

V případě jakýchkoliv dotazů na program nebo na produkty MultiBio nás neváhejte kontaktovat telefonicky na tel. 776 288 726 nebo mailem na e-mail: info@topte-levneji.cz

Soubory ke stažení