Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám


Na kotle MultiBio je možné čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Hlavní body programu Nová zelená úsporám

Aktuální výzvy:

Výzva pro bytové domy - od 15.5.2015 do 31.10.2015 (nebo do vyčerpání finačních prostředků v programu)
Výzva pro rodinné domy - od 22.10.2015 do 31.12.2021 (nebo do vyčerpání finačních prostředků v programu)
strom

Kotle MultiBio zařazené do programu Nová zelená úsporám

Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám, týkající se kotlů na biomasu MultiBio

Podporu je možné čerpat celkem ze tří oblastí oblastí:

Výše podpory pro jednotlivé oblasti podpory v programu Nová zelená úsporám


tabulka podpory
V Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu vzhledem k vyššímu zatížení ovzduší emisemi v těchto oblastech.
Další a podrobnější informace o dotačním programu je možné získat na stránce: Nová zelená úsporám

Podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Oblast podpory C.2.2

Způsobilé výdaje v oblasti podpory C.2


V programu Nová zelená úsporám byl zrušen Seznam odborných dodavatelů (SOD) a Seznam výrobků a technologií (SVT). Pokud ovšem použijete technologii neregistrovanou v SVT, budete muset složitě dokládat, že technologie splňuje podmínky programu NZÚ. Kotle MultiBio jsou již v programu registrovány, odpadá tedy jakékoliv další papírování!!!

Dokumenty vyžadované k podání žádosti do programu Nová zelená úsporám

Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.
V případě jakýchkoliv dotazů na program Nová zelená úsporám nebo na produkty MultiBio nás neváhejte kontaktovat telefonicky na tel. 776 288 726 nebo mailem na e-mail: info@topte-levneji.cz

Dokumenty vyžadované k registraci proplacení žádosti do programu Nová zelená úsporám

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

Soubory ke stažení